Television
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn TôiThe Movie Maze - 銀色旅途The Movie Maze
Capital HDTV 720p AC3 5.1